Toimintasäännöt

Suomen Liikunta ja Urheilun alainen seura
Koijärven Kunto Ry:n
T o i m i n t a - S ä ä n n ö t

 

I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus
II Seuran jäsenet
III Liittymis- ja jäsenmaksut
IV Seuran kokoukset
V Seuran asioiden hoitaminen
VI Muita määräyksiä

 

Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Voimistelu- ja Urheiluseura Koijärven Kunto.

2 §

Seuran kotipaikka on Forssan kaupunki Hämeen läänissä ja toiminta-alueena Lounais-Häme.

3 §

Seuran virallinen kieli on suomi.

4 §

Seura on perustettu syyskuun 7. päivänä 1937 ja sen tarkoituksena on edistää ja kohottaa liikuntakasvatusta toiminta-alueellaan, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi sekä työskennellä puhtaan toverihengen juurruttamiseksi jäsenistöönsä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia ja -kilpailuja sekä näytöksiä, juhlia ja kursseja.

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla talkoita, keräyksiä, arpajaisia, kilpailuja ja juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja.

 

II Seuran jäsenet

5 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan hyväksymä puhdasmaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa liittymismaksun ja sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan seuran ja Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU) ry:n sääntöjä ja päätöksiä sekä kunniasanallaan vakuuttaa olevansa Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ry:n säädösten mukainen amatööriurheilija.

Uudelle jäsenelle annetaan, hänen suoritettuaan ensimmäisen jäsenmaksunsa, jäsenkirja tai -kortti. Nimi, syntymäaika, osoite ja muut tarpeelliset henkilötiedot merkitään seuran jäsenluetteloon.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on saatava vähintään 2 / 3 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 §

Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujensa määräaikaisesta suorittamisesta.

Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomille henkilöille johtokunnan luvatta on kielletty.

Erityisen ansioituneille jäsenille on johtokunta oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä.

7 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut sanotun vuoden loppuun asti.

Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkailijoitten oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, rikkoo rikoslakeja taikka muuten on seuralle haitaksi, voi seuran johtokunta erottaa seurasta. Erottamispäätöksestä on jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuunottamatta, valituskirjelmän johtokunnalle.

 

III Liittymis- ja jäsenmaksut

8 §

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrää seuran kevätkokous kutakin toimintavuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilikauden loppua.

 

IV Seuran kokoukset

9 §

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Toinen niistä, jota sanotaan vuosikokoukseksi, on pidettävä ennen syyskuun 30. päivää, ja toinen, kevätkokous ennen toukokuun 31. päivää.

Kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.2. todetaan kokouksen laillisuus3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä muut jäsenet vuodeksi kerrallaan.4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.5. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattavien jäsenten vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun suuruus.6. vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.7. valitaan edustajat Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä niiden järjestöjen, joissa seura on jäsenenä vuosi- ja ym. kokouksiin.8. päätetään urheilumuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa ja valitaan puheenjohtaja kutakin urheilumuotoa hoitamaa jaostoa varten.9. käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittämät asiat.

Vuosikokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.2. todetaan kokouksen laillisuus.3. esitetään seuran tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.4. luetaan tilintarkastajien lausunto.5. vahvistetaan seuran tilinpäätös6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.7. käsitellään johtokunnan muut mahdollisesti esittämät asiat.

 

10 §

Seuran kokouksen kutsuu kokoon johtokunta kirjallisesti kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Muista asioista johtokunta ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla.

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1 / 10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

Asioista, joita jäsenet haluavat vuosi-, kevät- tai ylimääräisissä kokouksissa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksissa on kullakin jäsenellä, lukuunottamatta kannattavia jäseniä, yksi ääni.

 

Seuran asioiden hoitaminen

12 §

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan velvollisuutena on yleensä valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta, laatia ja vuosikokoukselle esittää seuran tilinpäätös, toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet, päättää ansiomerkkien jakamisesta, kutsua kokoon seuran kokoukset, esittää asiat seuralle, sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Johtokunnan kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi (5) päivää aikaisemmin. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

13 §

Seuran virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä seuraa ja sen etuja, kutsuu kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja hyväksyy maksettavat laskut.

Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, laatii toimintakertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja allekirjoittaa, kirjoittaa jäsenkirjat (kortit) ja hoitaa arkistoa.

Rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpidon.

Edellämainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeentullen voidaan virkailijoille valita varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä virkailijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista.

Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien on tarkastettava seuran tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä kirjallinen lausunto johtokunnalle vähintään kaksi (2)viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajat voivat vaatia milloin tahansa tilikirjat nähtävikseen.

14 §

Seuran toimintavuosi ja tilikausi on vuoden mittainen ja alkaa 1. päivänä heinäkuuta ja päättyy 30. päivänä kesäkuuta.

15 §

Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

16 §

Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

Muutetut säännöt on hyväksytty Oikeusministeriössä 21.3.1996

 

VI Muita määräyksiä

17 §

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimihenkilöt.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2 / 3 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §

Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen niinkuin se seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta.